Nový občanský zákoník a právo na odstoupení od smluv (31.12.2013)

čtvrtek, 20. července 2023

Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (NOZ), který přináší určité změny v oblasti ochrany spotřebitele.

Společnost ENERGY BEES  informuje zákazníky spotřebitele (tzn. zákazníky nepodnikatele odebírající energie pro vlastní spotřebu), že v případě uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nebo elektřiny distančním způsobem, tj. na dálku, bez současné přítomnosti smluvních stran (například korespondenčně či přes internet), jsou podle § 1829 NOZ oprávněni od takové smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne zahájení dodávky (slovy zákona: „ode dne převzetí první dodávky zboží“), přičemž nejpozději poslední den této lhůty musí být odstoupení odesláno. Vzhledem k nejasnostem výkladu NOZ se společnost ENERGY BEES rozhodla řídít tímto pro spotřebitele nejpříznivějším výkladem. Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě jejího uzavření mimo prostory obvyklé k podnikání (mimo provozovnu obchodníka, např. podomními prodejci) ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky dle energetického zákona tímto není dotčeno.